BGFinance.sk| Audit

Prehľad služieb v oblasti auditu:


Základné služby:

  • audit účtovnej závierky - overenie účtovnej závierky audítorom
  • transformácia účtovných výkazov podľa IFRS
  • audit priebežných výkazov
  • audit vnútorných kontrolných procesov účtovníctva
  • špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť jednotlivých podnikových systémov
  • previerka účtovných systémov

Doplnkové služby

  • fúzia a akvizícia – poskytujeme klientom služby spojené s nákupom iných spoločností, stanovenie hodnoty prípadne môžeme klienta zastupovať v prípade predaja vlastnej spoločnosti pri jednaniach s potenciálnymi klientmi
  • forenzný audit – so zameraním na odhalenie účtovných podvodov, sprenever a obdobných protiprávnych konaní v rámci účtovnej jednotky
  • due diligence – komplexné zmapovanie všetkých operačných a finančných aspektov, due diligence môže byť podľa zadania klienta zameraná na celú bilanciu spoločnosti, na jej aktíva a záväzky, alebo sa môže týkať iba vybraných oblastí
  • personálny audit - poskytujeme analýzu súčasného stavu personálnych zdrojov a vyhodnocujeme potrebu alebo prebytok zamestnancov klienta. Na základe týchto zistení je možné definovať potreby spoločnosti v oblasti personálneho riadenia.