02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/201 ...viac
02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek ob&scar ...viac
11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-doho ...viac

Ďalšie aktuality
B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.

Dolná 842/5
96901 Banská Štiavnica

Tel.: 045 67 90 580
Mob.: 0911 733 493
Fax.: 045 67 90 580
E-mail:
madarovazavinacbgfinance.sk

Aktuality

02.07.2011

Informácia k uplatňovaniu § 43 zákona o dani z príjmov u právnických osôb,ktorých zdaňovacie obdobie začalo v roku 2010 a končí v roku 2011

Od 1.1.2011, t. j. od nadobudnutia účinnosti zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov daň vyberaná zrážkou považuje za vysporiadanú riadnym vykonaním zrážky dane aj u právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo vykazujúcich výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ak sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR a ak nejde o príjem z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia.

 

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/zrazkova_dan_po_s_hr.pdf02.07.2011

Výplata podielov na zisku za rok 2010 a jeho zdanenie.

Z hľadiska zdanenia podielov na zisku nenastala žiadna zmena napriek obšírnym novelám  ZDP v r. 2010. Naďalej ostáva v platnosti princíp, podľa ktorého príjem z podielov na zisku bez ohľadu na to, či príjemcom je tuzemská fyzická alebo tuzemská právnická osoba s majetkovým podielom, vykázaných z výsledku hospodárenia za r. 2010 nie je predmetom dane. Tento právny stav sa vzťahuje na vyplácané podiely na zisku vykázané z výsledku hospodárenia po 1.1.2004. Rovnako nepodliehajú zdaneniu aj podiely na zisku vyplácané zamestnancom bez majetkovej účasti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 5 ods.7 písm. j) ZDP.11.06.2011

Vyššie úľavy v daňovo-odvodovej reforme by mohli získať zamestnanci aj ľudia pracujúci na dohodu

http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/miklos-pripustil-ustupky-dohodarom.html01.06.2011

Zmeny v Zákonníku práce účinné od apríla 2011

Od 1. apríla 2011 nadobudla platnosť novela Zákonníka práce, ktorá okrem iného zasiahla do problematiky zásad rovnakého zaobchádzania, vzťahu medzi Zákonníkom práce a antidiskriminačným zákonom a úpravy, ktorá sa týka návratu ženy po materskej dovolenke a návratu muža po rodičovskej dovolenke.01.01.2011

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. októbra 2010, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2011 sa ustanovuje na
a) 317,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 1,822 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

§ 2Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.02.08.2010

Pripravované podujatia Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravuje v dohľadnom čase pre podnikateľov i verejnosť niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré môžu napomôcť k rozšíreniu Vašich kontaktov, k získaniu nových nápadov a inšpirácii. Podujatia sú bezplatné a podrobné informácie nájdete na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania v sekcii Podujatia. Viac na http://www.nadsme.sk/sk/content/podujatia13.07.2010

Spustenie webstránok

Dňa 13.7.2010 sme spustili reprezentačné web stránky spoločnosti B&G FINANCE PROFIT group, s.r.o.
1